طریق التحقیق صفویه

نظر شما:

رساله طریق التحقیق است خط نسخه نستعلیق قرن دوازدهم دارای ۹۳ برگ ۹ سطری سمرقندی جلد تیماج یشمی کاغذ دو صفحه آغاز میان سطرها زر به کار رفته
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۴۹/۰۰۰
موضوع اثر : شعر فارسی/ شعر عرفانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، آهارمهره، ترصیع، طلااندازی بین سطور، زنجیره ضربی ساده،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان