عهدنامه میان ایران و روسیه، در شانزده فصل قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق بیی تاریخ از سده ۱۳ دارای ۶۷ برگ ۱۴ سطری کاغذ ضخیم آبی جلد مخمل سبز ضربی عهد نامه میان ایران و روسیه در شانزده فصل مورخ شعبان ۱۲۴۳
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۹۲/۰۰۵
موضوع اثر : قرارداد ایران و روسیه، ‎۱۲۴۲ق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آبی ضخیم، پارجه مخمل،
تکنیک : دست نویس، ضربی ساده، فرنگی ماشینی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان