خزائن‌الانوار و معادن‌الاخبار فی منقبة الائمةالاخبار صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ شیخ محمد رفیع بن محمد نصیر برجسی در اواخر ۱۱۲۲ دارای ۴۴۴ برگ ۲۷ سطری کاغذ فستقی جلد تیماج ساغری یشمی ضربی تالیف محمدرضابن محمدمومن خاتون آبادی ،نام کتاب ونگارنده وفهرست بخشهادردیباچه آمده است.مقدمه آن دریکه فاتحه وچهارده خزانه است بدینگونه: فاتحه درذکرمعانی حروف. خزانه یکم :اختلاف قراء. خزانه دوم:تعداد علوم قرآن. خزانه سوم:معجزه قرآن . خزانه چهارم:آداب وتلاوت قرآن. خزانه پنجم:جمع وتغییرقرآن وزیاده ونقصان. خزانه ششم:معنی قرآن وفرقان. خزانه هفتم:آنچه درباره اهل بیت نازل شده. خزانه هشتم:تقسیم وتعدادآیات. خزانه نهم:عددآیات وقصص وحروف ونقطه واعراب . خزانه دهم:نامهای قرآن. خزانه یازدهم:استعاذه ومتفرعات آن. خزانه دوازدهم:افتتاح کارهابه بسمله وتحمید. خزانه سیزدهم:خواص سور. خزانه چهاردهم:نکات لطیف درباره حمد. سپس تفسیرست ازسوره فاتحه تاپایان سوره نساء.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدرضابن محمدمومن خاتون‌آبادی (مؤلف) محمدرفیع‌بن محمدنصیر برجسی (کاتب)
موضوع اثر : علوم قرآنی - ائمه اثنی عشر
تاریخ خلق : محرم ۱۱۲۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج ضربی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان