نامه نواب احمدخان به مولانا عبدالله نوشته عبدالواسع منشی، صفویه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق صادقای تبریزی در ۱۰۰۶ عنوان و نشان شنگرف برگها در آغاز و انجام وصالی شده دارای ۲۱۲ برگ ۲۷ سطری کاغذ ترمه -جلد تیماج تریاکی مغزی دار نامه نواب احمدخان به مولانا عبدالله نوشته همان عبدالواسع منشی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۳/۱۰۱
پدید آورندگان : نواب احمدخان (نویسنده) صادقای تبریزی (کاتب)
موضوع اثر : مکاتبات (نامه‌های فارسی)
تاریخ خلق : ۱۰۰۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن تریاکی،
تکنیک : دست نویس، وصالی ، مغزی دار، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان