در باب صدور نشان و کتابت صفویه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق صادقای تبریزی در ۱۰۰۶ عنوان و نشان شنگرف برگها در آغاز و انجام وصالی شده دارای ۲۱۲ برگ ۲۷ سطری کاغذ ترمه -جلد تیماج تریاکی مغزی دار مکتوبی که حضرت قاضی میر حسین یزدی شارح دیوان حضرت علی (ع) به قاضی صفی الدین یمینی نوشته و سه نامه است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۳/۱۰۷
پدید آورندگان : صادقای تبریزی (کاتب) قاضی میر حسین یزدی (نویسنده)
موضوع اثر : مکاتبات (نامه‌های فارسی) - مجموعه‌ها
تاریخ خلق : ۱۰۰۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج تریاکی،
تکنیک : دست نویس، وصالی ، مغزی دار، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان