شرح رسالة حی‌بن یقظان صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ با تاریخ ۱۰۹۶ نسخ بد و عنوانها نانویس دارای ۱۷۲ برگ با سطرهای گوناگون کاغذ ترمه و گوناگون جلد میشن تیماج قرمز ترجمه رساله از حی بن یقظان است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۶/۰۱۱
موضوع اثر : فلسفه اسلامی/نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۰۹۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ گوناگون ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان