لسان‌الصدق تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

نسخه حاضر لغت نامه عربی به عربی است که جلد اول این کتاب را شامل می شود. که بر اساس حروف الفبا مرتب یافته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۱۱/۰۰۰
موضوع اثر : زبان عربی- واژه‌نامه‌ها
تاریخ خلق : ۹۱۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، تیماج سرخ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, کاغذ ترمه
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان