قرآن مجید صفویه

نظر شما:

این نسخه قرآنی هشت ضلعی به خط نسخ احتمالا قرن دوازدهم که دور متن جدول دارد.جلد این نسخه روغنی و دارای یک سرلوح در ابتدای نسخه می باشد. کاغذ نسخه هم است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۲۲/۰۰۰
موضوع اثر : قرآن
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، روغنی،
تکنیک : دست نویس، مجدول، روغنی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان