نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه‌ای از منچستر به حاجی سیدحسین تاجر بهبهانی در خصوص ارسال کتیرا به انضمام فاکتورهای فروش پارچه به تاریخ ۱۳۴۳ق . خط شکسته.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۱۹۳
موضوع اثر : نامه‌ای از منچستر به حاجی سیدحسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۱۳۴۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : قاجاریه, پارچه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان