صورت مخارج تعمیرات کاروانسرا نواب کرمانشاه به تاریخ ۱۳۱۷ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت‌ مخارج تعمیرات کاروانسرا نواب در کرمانشاه شامل کاهگل مالی و عمله،بنا و نجار و وسایل لازم به تاریخ شوال ۱۳۱۷ق.
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۲۷۵
موضوع اثر : تعمیرات کاروانسرا نواب
تاریخ خلق : شوال ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان