صورت حساب طلب حسین ملک در ۱۳۲۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت محاسبه مطالبات حاج حسین ملک از اول تا ۸ شعبان ۱۳۲۲
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۹۳
موضوع اثر : صورت حساب
تاریخ خلق : از ۱ شعبان ۱۳۲۲ قمری (قرن ۱۴) تا ۸ شعبان ۱۳۲۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان