نامه معاون الایله به کاظم ملک التجار پیرامون موضوعات گوناگون قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه معاون الایله به محمد کاظم ملک التجار پیرامون موضوعات گوناگون : اوضاع و احوال سعیدالملک، زوار، املاک خراسان و درخواست سواد فرماه های مربوطه$ خرابی قنوات و ... احتمالادر سال ۱۳۲۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۰۴
پدید آورندگان : تقی معاون الایاله (نویسنده)
موضوع اثر : گزارش
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز پسته ای روشن
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان