سکه مسی ایلخانان مغول ایلخانان

نظر شما:

سکه مسی ایلخانان مغول ضرب در یکی از شهرهای خراسان
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۸۵
تاریخ خلق : از ۶۵۴ قمری (قرن ۷) تا ۷۳۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : مسی با لکه های سیاه و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان