سکه مسی سربداران سربداران

نظر شما:

سکه مسی سربداران یا تیموریان
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۵۴
تاریخ خلق : از ۷۳۷ قمری (قرن ۸) تا ۷۸۳ قمری (قرن ۸)
رنگ : مسی و زنگار سبز و همراه با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سربداران روی بر خط زمان