سکه مسی اردشیر اول ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

سکه مسی اردشیر اول ساسانی (۲۲۴-۲۴۱)
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۵۵
تاریخ خلق : از ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) تا ۲۴۱ میلادی (قرن ۳)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان