سکه مسی اتابکان آذربایجان اتابکان

نظر شما:

سکه مسی اتابکان آذربایجان
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۱۰
رنگ : مسی و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اتابکان روی بر خط زمان