سکه ی نقره اشرف افغان فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

سکه ی نقره، اشرف، استیلای افاغنه (فترت صفوی، افشاریه)
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۶۰
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه