سکه ی نقره اشرف افغان فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

سکه ی نقره، اشرف، استیلای افاغنه (فترت صفوی، افشاریه)، ضرب دارالسلطنه اصفهان، ؟۱۱۴ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۷۱
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۲) تا نامعلوم
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه