سکه ی برنجی محمود جغتایی و امیر تیمور کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه ی برنجی محمود جغتایی و امیر تیمور کورکانی، ضرب عدلیه ی شیراز
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۰۵۶
تاریخ خلق : قمری
رنگ : برنجی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان