سکه مس صفویه صفویه

نظر شما:

سکه مس صفویه، ضرب ایروان، ۱۱۳۰ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۸۹۹۷۱
تاریخ خلق : ۱۱۳۰ قمری (قرن ۱۲)
فروشنده : خدیجه جبار نیا
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان