سلف پرتره کمال الملک قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

سلف پرتره کمال الملک که بر اساس تاریخ پایین اثر، سال 1336 قمری را نشان می دهد. محمد غفاری این اثر را در هفتاد و دو سالگی خود نقاشی کرده. او با صورتی آرام، ظاهری آراسته وعینکی گرد بر چشم دیده میشود و نور روز به صورت مایل چهره او را روشن کرده. اثر با تکنیک آبرنگ و با قلمو پرداز شده است. اثری با پرداخت و پرداز دقیق و درست بر روی کاغذ. رنگها حکایت از تجربه زیاد او دارد. روش پرداز به کار برده شده اسلوبی است ظریف که با استفاده از تعداد زیادی نقطه و ضربات ریز قلم مو اجرا می شود و نمونه های استادانه ی این روش در چهره نگاری های عموی او صنیع الملک به خوبی مشاهده می شود. محمد غفاری در این کار رنگ گذاری هایش را کمی درشت تر کرده به نوعی که شاید دیگر پرداز محسوب نشود و یادآور اسلوب پوآنتیلیسم های فرانسه ی قرن نوزدهم همچون سورا باشد که با نظمی شرقی تر به کار رفته.
Accession Number: 1393.01.00012
Artists : کمال الملک (نقاش)
Medium : سلف پرتره
Date : 1296 شمسی (قرن 13)
Color : کرم وقهوه ای
Dimensions : length (28 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (22 سانتیمتر و 3 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline