نسخ ممتاز- قلم کتابت.رنگه نویسی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی.مرکب :سبز .آبی وشنگرف.رقم :ابوالقاسم.حاشیه :تسمه اندازی به مشکی وقرمز روشن .جدول کشی به سفیدآب وطلایی باتحریر مشکی .پاسپارتو به عودی .کمند به سفیدآب وطلایی با تحریر مشکی
Accession Number: 1393.03.00063
Artists : ابوالقاسم (خوشنویس)
Medium : سخنان حکمت آمیز
Date : (قرن 13)
Color : زمینه:نخودی
Material : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب رنگی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، پاسپارتو، کمند اندازی، جدو ل کشی، تسمه اندازی، رنگه نویسی،
Dimensions : length (18 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (8 سانتیمتر و 8 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Seller : آقای سید رضا بنی رضی
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline