یک برگ قرآن دورو.بخط کوفی روی پوست آهو عباسیان 750 میلادی (قرن 8) - 1258 میلادی (قرن 13)

Your Comment:

یک برگ قرآن.دو رو . خط کوفی.صفحه پردازی :دفتری 16سطری .روی پوست آهو .اعراب گذاری بانقاط شنگرفی .بین آیات گوی زرین
Accession Number: 1393.03.00090
Artists : قرآن (قران)
Medium : قرآن، سوره احزاب (میانه آیه 37-میانه 50)
Date : قمری (قرن 3)
Color : زمنیه: نخودی
Material : پوست آهو، مرکب مشکی،
Dimensions : length (23 سانتیمتر و 3 میلیمتر) width (18 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
On View In : سالن بانو ملک(On View)
Donator : بانو عزت ملک
Tags :
Historical period of عباسیان on timeline