قطعه خوشنویسی خط کوفی عباسیان 750 میلادی (قرن 8) - 1258 میلادی (قرن 13)

Your Comment:

یک قطعه خوشنویسی خط کوفی بر روی پوست آهو مشتمل بر آیه های 4 تا میا نه آیه 9 سوره حجرات دارای نقاط شنگرفی و حواشی آن تسمه اندازی و مجدول است.
Accession Number: 1393.03.00091
Medium : قرآن-سوره حجرات
Date : (قرن 3)
Color : زمینه: نخودی
Material : پوست آهو، مرکب مشکی،
Dimensions : length (17 سانتیمتر و 4 میلیمتر) width (11 سانتیمتر و 6 میلیمتر)
On View In : سالن هنر(On View)
Donator : بانو عزت ملک
Tags :
Historical period of عباسیان on timeline