​«نگاره خانه‌باغ» در کتابخانه و موزه ملی ملک

​«نگاره خانه‌باغ» در کتابخانه و موزه ملی ملک

نگاره خانه‌باغ در کتابخانه و موزه ملی ملک

«نگاره خانه‌باغ»، اثری است که در زمستان 1393 و بهار 1394 خورشیدی در سالن تک اثر کتابخانه و موزه ملی ملک به نمایش درآمد. «نگاره خانه‌باغ» در نسخه خطی دیوان حافظ سده دهم هجری موجود در گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک به شماره 6033، تصویری جذاب و خیال‌انگیز از باغ ایرانی را به نمایش درمی‌آورد. 

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

هنر و زیبایی- ۷

هنر و زیبایی- ۷

​​نمایشگاه زیبایی (گزیده آثار کتابخانه و موزه ملی ملک) تابستان و پاییز ۱۳۹۴ خورشیدی در این گنجینه برگزار شده است. در کنار این نمایشگاه، نشست های هنر و زیبایی تشکیل شده تا کارشناسان به بررسی موضوعات تخصصی در حوزه هنر بپردازند. هر یک از کارشناسان درباره اثر گزیده خود توضیحاتی ارایه کرده اند.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۴

هنر و زیبایی- ۶

هنر و زیبایی- ۶

​نمایشگاه زیبایی (گزیده آثار کتابخانه و موزه ملی ملک) تابستان و پاییز ۱۳۹۴ خورشیدی در این گنجینه برگزار شده است. در کنار این نمایشگاه، نشست های هنر و زیبایی تشکیل شده تا کارشناسان به بررسی موضوعات تخصصی در حوزه هنر بپردازند. هر یک از کارشناسان درباره اثر گزیده خود توضیحاتی ارایه کرده اند.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۴

هنر و زیبایی- ۵

هنر و زیبایی- ۵

نمایشگاه زیبایی (گزیده آثار کتابخانه و موزه ملی ملک) تابستان و پاییز ۱۳۹۴ خورشیدی در این گنجینه برگزار شده است. در کنار این نمایشگاه، نشست های هنر و زیبایی تشکیل شده تا کارشناسان به بررسی موضوعات تخصصی در حوزه هنر بپردازند. هر یک از کارشناسان درباره اثر گزیده خود توضیحاتی ارایه کرده اند.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۴

هنر و زیبایی- ۴/ کتابخانه و موزه ملی ملک

هنر و زیبایی- ۴/ کتابخانه و موزه ملی ملک

​نمایشگاه زیبایی (گزیده آثار کتابخانه و موزه ملی ملک) تابستان و پاییز ۱۳۹۴ خورشیدی در این گنجینه برگزار شده است. در کنار این نمایشگاه، نشست های هنر و زیبایی تشکیل شده تا کارشناسان به بررسی موضوعات تخصصی در حوزه هنر بپردازند. هر یک از کارشناسان درباره اثر گزیده خود توضیحاتی ارایه کرده اند.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۴

هنر و زیبایی (3)/ کتابخانه و موزه ملی ملک

هنر و زیبایی (3)/ کتابخانه و موزه ملی ملک

​نمایشگاه زیبایی (گزیده آثار کتابخانه و موزه ملی ملک) تابستان و پاییز ۱۳۹۴ خورشیدی در این گنجینه برگزار شده است. در کنار این نمایشگاه، نشست های هنر و زیبایی تشکیل شده تا کارشناسان به بررسی موضوعات تخصصی در حوزه هنر بپردازند. هر یک از کارشناسان درباره اثر گزیده خود توضیحاتی ارایه کرده اند.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۴

هنر و زیبایی (2)/ کتابخانه و موزه ملی ملک

هنر و زیبایی (2)/ کتابخانه و موزه ملی ملک

​نمایشگاه زیبایی (گزیده آثار کتابخانه و موزه ملی ملک) تابستان و پاییز ۱۳۹۴ خورشیدی در این گنجینه برگزار شده است. در کنار این نمایشگاه، نشست های هنر و زیبایی تشکیل شده تا کارشناسان به بررسی موضوعات تخصصی در حوزه هنر بپردازند. هر یک از کارشناسان درباره اثر گزیده خود توضیحاتی ارایه کرده اند.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۴