خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک به مخاطبان تا اطلاع ثانوی متوقف شد

خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک به مخاطبان گرامی، با توجه به احتمال شیوع بیماری کرونا و تعهد همگان به انجام توصیه‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین مصوبه‌های ستاد کشوری پیشگیری از کرونا و لزوم یاری‌رسانی همگان به نهادهای مسوول در این زمینه، تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک به مخاطبان تا اطلاع ثانوی متوقف شد

با توجه به احتمال شیوع بیماری کرونا و تعهد همگان به انجام توصیه‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت و مصوبه‌های ستاد کشوری پیشگیری از کرونا

خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک به مخاطبان تا اطلاع ثانوی متوقف شد

خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک به مخاطبان گرامی، با توجه به احتمال شیوع بیماری کرونا و تعهد همگان به انجام توصیه‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین مصوبه‌های ستاد کشوری پیشگیری از کرونا و لزوم یاری‌رسانی همگان به نهادهای مسوول در این زمینه، تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، خدمات‌رسانی کتابخانه و موزه ملی ملک به مخاطبان گرامی، با توجه به احتمال شیوع بیماری کرونا و تعهد همگان به انجام توصیه‌های پیشگیرانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین مصوبه‌های ستاد کشوری پیشگیری از کرونا و لزوم یاری‌رسانی همگان به نهادهای مسوول در این زمینه، تا اطلاع ثانوی متوقف شد. هرگونه تغییر در این برنامه از وب‌سایت کتابخانه و موزه ملی ملک به آگاهی مخاطبان گرامی خواهد رسید.

برچسب‌ها:

نظر شما: