​نمایشگاه مجازی «نشستن به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک»

نمایشگاه «نشستن به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک» از مجموعه نمایشگاه‌های مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک، دعوتی به نشستن و تماشای گوشه‌هایی از فرهنگ و زیست روزمره مردمان این سرزمین به شمار می‌آید که دوستداران فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی را به درنگ درباره یکی از ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مردمان این سرزمین در گذشته فرامی‌خواند.

​نمایشگاه مجازی «نشستن به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک»

نمایشگاه مجازی «نشستن به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک»

نمایشگاه «نشستن به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک» از مجموعه نمایشگاه‌های مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک، دعوتی به نشستن و تماشای گوشه‌هایی از فرهنگ و زیست روزمره مردمان این سرزمین به شمار می‌آید که دوستداران فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی را به درنگ درباره یکی از ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مردمان این سرزمین در گذشته فرامی‌خواند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نمایشگاه‌های مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک، دریچه‌ای به دنیای جذاب و شگفت‌انگیز فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی می‌گشایند و شما را به سفری در قلمروی نادیده‌های گنجینه آثار تاریخی فرامی‌خوانند. نمایشگاه مجازی «نشستن به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک» از این دسته کوشش‌های فرهنگی است که به تماشای کاتالوگ آن می‌نشینیم؛

برچسب‌ها:

نظر شما: