​نمایشگاه مجازی «نقش نام (مُهرهای تاریخی به روایت کتابخانه و موزه ملی ملک)»

نمایشگاه «نقش نام (مُهرهای تاریخی به روایت کتابخانه و موزه ملی ملک)» از مجموعه نمایشگاه‌های مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک، نام‌ها و نشان‌ها را در تاریخ می‌جوید که با مُهری کوچک در یادها و بر برگ‌های تاریخ مانده‌اند. این نمایشگاه مجازی دوستداران فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی را به درنگ درباره یکی از ویژگی‌های پدیده‌های شخصی و اجتماعی در زیست روزمره بزرگان و نام‌آوران تاریخ این سرزمین در گذشته فرامی‌خواند.

​نمایشگاه مجازی «نقش نام (مُهرهای تاریخی به روایت کتابخانه و موزه ملی ملک)»

نمایشگاه مجازی «نقش نام (مُهرهای تاریخی به روایت کتابخانه و موزه ملی ملک)»

نمایشگاه «نقش نام (مُهرهای تاریخی به روایت کتابخانه و موزه ملی ملک)» از مجموعه نمایشگاه‌های مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک، نام‌ها و نشان‌ها را در تاریخ می‌جوید که با مُهری کوچک در یادها و بر برگ‌های تاریخ مانده‌اند. این نمایشگاه مجازی دوستداران فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی را به درنگ درباره یکی از ویژگی‌های پدیده‌های شخصی و اجتماعی در زیست روزمره بزرگان و نام‌آوران تاریخ این سرزمین در گذشته فرامی‌خواند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نمایشگاه‌های مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک، دریچه‌ای به دنیای جذاب و شگفت‌انگیز فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی می‌گشایند و شما را به سفری در قلمروی نادیده‌های گنجینه آثار تاریخی فرامی‌خوانند. نمایشگاه مجازی «نقش نام (مُهرهای تاریخی به روایت کتابخانه و موزه ملی ملک)» از این دسته کوشش‌های فرهنگی است که به تماشای کاتالوگ آن می‌نشینیم؛ 

برچسب‌ها:

نظر شما: