​نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» در کتابخانه و موزه ملی ملک با سخنرانی استادان، پژوهشگران و کارشناسان برجسته ایرانی و غیر ایرانی کتاب‌های چاپ سنگی و تصویرگری برگزار شد.

​نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» در کتابخانه و موزه ملی ملک با سخنرانی استادان، پژوهشگران و کارشناسان برجسته ایرانی و غیر ایرانی کتاب‌های چاپ سنگی و تصویرگری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» در روز شنبه 14 اردیبهشت 1398 خورشیدی از ساعت 14 با سخنرانی پروفسور الریش مارزلف، دکتر علی بوذری، دکتر رکسانا زنهاری، مصطفی لعل شاطری، حمید میزبانی، محمد گودرزی، سیده نسیم صلاحی، هم‌زمان با گشایش نمایشگاه «آثار چاپ سنگی علی‌قلی خویی» در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برپا شد. گزارش تفصیلی سخنرانی‌های این نشست به زودی منتشر می‌شود.

گزارش تصویری نشست علمی «بررسی آثار و احوال علیقلی خویی» را در ادامه می‌بینید؛ 

برچسب‌ها:

نظر شما: