بر کرانه های ابریشم در کتابخانه و موزه ملی ملک

بر کرانه های ابریشم در کتابخانه و موزه ملی ملک راه ابریشم شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین جاده باستانی در تمدن بشر است. این راه در انتقال فرهنگ و تمدن از جهان باستان آنچنان نقشی داشته که نشست ها ، همایش های جهانی ، مقاله ها ، پژوهش و پایان نامه ها زیادی در مورد آن انجام گرفته است.

ادامه مطلب

منتشر شده در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۱ در اخبار موسسه