کتابخانه و موزه ملی ملک بازخوانی دگرگونی ها (1387 ـ 1393)

مجموعه اهدایی خاندان پزشک (مجموعه‌های نو 5)

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک (بروشور دو زبانه خشتی)

صید و صیاد (تک اثر چهارم)