موزه ملک (کارتی به زبان انگلیسی)

معرفی کتابخانه (کارتی 4 صفحه‌ای)

تالار نقاشی‌های زیرلاکی (قلمدان)

برگی چند از مجموعه اهدایی خانم عزت ملک

آشنائی با کتابخانه ملی ملک (بروشور چهار تا هشت صفحه)

کتابخانه و موزه ملی ملک (بروشور سه تا شش صفحه)