المختصرالنافع صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی فقیه، اصولی و شاعر بزرگ شیعی و مشهور به محقق حلی و محقق اول (۶۰۲ - ۶۷۶)، نسخ حسین بن مرتضی علی آبادی در ۲۳ محرم موافق ۲۲ شهریور ماه قدیم ۱۰۸۸، حواشی نستعلیق ریز، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت خریداری و مهر ناخوانا، مهر محمد به تاریخ ۱۱۱۵ در انجام، مهر ملاهادی، بر کاغذ ترمه در ۱۱۳ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۸۶/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین‌بن مرتضی علی‌آبادی (کاتب) جعفر بن حسن محقق حلی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۲۲ شهریور ۱۰۸۸ شمسی (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک