فقه فارسی صفویه

نظر شما:

گویا ناظر به جامع عباسی یا شرح الفیه ی شهید که در آن از این دو و از رساله ی قرائت عماد الدین علی شریف قاری استرآبادی و منتخب التجوید و ترجمه ی جعفریه و ترجمه ی مفتاح الفلاح و روضه الابرار و تذکره ی اولیاء وکتاب سی و هفت باب و لباب الاخبار و حسینیه و جعفریه و مکارم الاخلاق نقل شده، و از ملا عبدالله شوشتری و محشی جامع عباسی و قاضی احسن و شارج قواعد و شیخ شهید یاد شده، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، آغاز و انجام افتاده، بر کاغذ ترمه در ۲۴۴ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۱۵/۰۰۰
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان