الزیارات صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۷۰/۰۰۰
موضوع اثر : زیارتنامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک