مبایعه نامه بین محمدکاظم بنا با صاحب دیوان پیرامون فروش چهاردانگ مزرعه اسماعیل آباد واقع در فارس ۱۳۰۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین محمدکاظم بنا با صاحب دیوان پیرامون فروش چهاردانگ مزرعه اسماعیل آباد واقع در فارس به تاریخ ۱۳۰۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۷۴
موضوع اثر : مبایعه نامه مزرعه
تاریخ خلق : ۷ ربیع‌الثانی ۱۳۰۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱ متر و ۳۹ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان