نامه احتمالا به حسین آقا ملک پیرامون حواله کاه جام و قرض فضل الله خان میزان ۱۳۰۳ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه احتمالا به حسین آقا ملک پیرامون حواله کاه جام و قرض حاجی فضل الله خان و نامه ای به تاریخ۱۷ میزان ۱۳۰۳ با موضوع احوالپرسی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۶۸
موضوع اثر : مالی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور