تلگراف به حسین آقا ملک از طرف پدرش و محمود حریرفروش و حسن آقا ملک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگراف به حسین آقا ملک از طرف پدرش محمدکاظم درباره دریافت پول و حکم غیابی شرکاء (احتمالا)شرکت عمومی و محمود حریرفروش درباره صدور حواله ۲۱۰ تومانی ب آقا محمود و تلگراف حسن آقا ملک در این باره
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۲۰
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (صادرکننده) محمود حریر فروش (صادرکننده)
موضوع اثر : مالی
تاریخ خلق : ۲۶ صفر ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قبض, برات, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان