پاکت های نامه دارای مهر لاکی به نام کاظم ملک التجار و حسین ملک و عریضه های معاون الایاله و سهام ملک و شرکت عمومی و... قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

پاکت های نامه دارای مهر و موم و لاک و مهر که نامه های آن به نام محمدکاظم ملک التجار و حسین آقا ملک و عریضه های معاون الایاله و سهام ملک و شرکت عمومی و... است بعضی نامه ها نشانی ارسال کننده و یادداشته هایی مربوط به رعایا، خرابی بوجود آمده از باران، املاک، قناتها و مزارع در سال ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۰۵
پدید آورندگان : مستشار الملک (نویسنده) جواد الحسنی الحسینی (نویسنده) جواد الحسنی الحسینی (نویسنده)
موضوع اثر : مهر و موم و لاک و مهر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز، کرم و طوسی
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان