تلگراف به معاون الایاله در سال های ۱۳۲۹ق - ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگرافهای رضا به معاون الایاله از مشهد، طهران، سبزوار، قوچان و شیروان پیرامون قنوات، زارعین، مصولات دهنه شور ، خیر آباد و قاسم آباد در سال های ۱۳۲۹ق - ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۵۴
پدید آورندگان : رضا (صادرکننده)
موضوع اثر : مزارع و قنوات
تاریخ خلق : ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان