عنوان

​عُنوان (headline): عبارتی توصیفی است که ماهیّت و مندرجات یک سرفصل یا یک بخش درونی از نسخه را مشخّص می­‌کند. مثلاً «باب دوّم، در تشریح عظام» که در این نمونه عبارت «در تشریح عظام» عنوان این سرفصل است.

نظر شما: