اسناد عرفی

​تمام اسنادی که در روابط اجتماعی و اقتصادی، سلطانیات، دیوانیات و اخوانیات تولید می‌شود را اسناد عرفی می‌گویند. این دسته از اسناد عبارت‌اند از: فرمان، رقم، مثال، منشور، حکم، نشان، پروانچه، شجره، ملطفه، برات، یرلیغ، مشافهه، مخاطبه، فرد، عهدنامه، اعتبارنامه و...[۱]


[۱]- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

نظر شما: