تقسیم نامچه

​یا افراز نامه یا تسهیم نامه ازجمله اسناد شرعی است که بر شراکت مالی که به طریق ارث منتقل می‌شود، دلالت دارد. ازاین‌رو مباحث فقهی تقسیم را ذیل شراکت آورده‌اند. این سند اغلب همانند یک نقشه بسیار دقیق و در قطع کوچک اطلاعاتی را ارائه می‌دهد.۱


۱- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی

نظر شما: