اشیاء پیشنهادی

شعر فارسی

خواجه آصفی

  • دوره تاریخی: صفویه
  • خواجه آصفی
شعر فارسی

خواجه آصفی هروی

  • دوره تاریخی: صفویه
  • مقیم‌الدین بن نعمت‌الله آصفی

نظر شما: