اصطخری ابراهیم

اصطخری ابراهیم ابو اسحق ابراهیم بن محمد الفارسی معروف به اصطخری (تاریخ مرگ: ۳۴۶ق) از جغرافیدانان و نقشه‌کشان برجستۀ ایرانی است. نام «اصطخری» برگرفته از نام شهر باستانی اصطخر در استان فارس ایران می‌باشد. او هم‌دورۀ ابن حوقل بوده‌است. آن‌ها در هند با یکدیگر دیدار کردند و نه تنها کتاب‌هایشان هم‌نام است، بلکه در بسیاری از موارد از اصطلاحات یکسانی استفاده کرده‌اند. وی از هند تا اقیانوس اطلس را گشته است. فعالیت وی بیشتر در ترسیم نقشه بوده است.

نظر شما: