مسالک و ممالک صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۹۰/۰۰۰
پدید آورندگان : ابراهیم بن محمد اصطخری (مؤلف)
موضوع اثر : جغرافیا راه ها و شهرها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه برخی آبدیده، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، سرخ، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان