اشیاء پیشنهادی

معتزله/ اسلام / فرقه‌ها/ اشعریان

[الاشاعرة و المعتزلة]

  • دوره تاریخی: تعریف نشده
عقاید / اشعریان/شیعه

رسالة فی‌الرؤیة، در مباحثه با اشعریان

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • محمدباقربن محمداکمل بهبهانی
ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 5

رباعیات باباطاهر

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • موسوی خویی باباطاهر عریان
شعر فارسی

دوبیتیهای باباطاهر

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • باباطاهر عریان

نظر شما: