بابا طاهر

بابا طاهر بابا طاهر معروف به «عریان» عارف و شاعر ایرانی قرن ۵ هجری قمری. این شاعر صوفی منش اهل همدان است، در همان جا زندگی می کرد و در همان جا فوت کرد. بابا معادل پیر، شیخ و مرشد می باشد و این لقب معمولا به پیران کامل و مرشدان اطلاق می شد و صفت عریان بیانگر دوری او از علائق دنیوی است. اگر چه گاهی این فکر پیش آمده که او سر و پا برهنه بوده و یا در معابر عمومی برهنه شده است. با مطالعه کلمات قصار او، معلوم می شود که او نه این که فردی عامی نبوده بلکه دانشمندی است که در باب مسائلی چون علم و معرفت، عقل و نفس، دنیا و عقبی، اشاره و وجد و سماع، مشاهده و مراقبه، زهد و توکل و رضا، سکر و محبت، فقر و فنا، و... در واقع از جزئی ترین اصول فقه و شریعت تا پیچیده ترین مسائل فلسفه، عرفان و تصوف، احاطه کامل داشته و در واقع پس از طی مراحل علم به جرگه تصوف درآمده است و عارف کامل و مرشد زمان خودش بوده است.

نظر شما: