بیرجندی عبدالعلی

بیرجندی، عبدالعلی نظام الدّین عبدالعلی بن محمّد بن حسین بیرجندی حنفی (ف:۹۳۴ق)، ملقّب به فاضل بیرجندی و محقّق بیرجندی و معروف به علاّمه عبدالعلی بیرجندی؛ ریاضی دان، ستاره شناس، شارح پـُرکار آثار ریاضی و نجومی و از علمای ذوفنون و جامع الاطراف نیمۀ دوّم قرن نهم و نیمۀ اوّل قرن دهـم هجری است. خواندمیر در تاریخ حبیب السّیر، در باب زندگی عبدالعلی بیرجندی چنین نوشته است: وی جامع اصناف علوم محسوس و معـقولست و حاوی انواع مسائل فروع و اصول، در علوم نجوم و حکمیات بی‌مثل و بدلست و در شیوة زهد و تقوی ضرب المثل.

نظر شما: