بیلقانی مجیرالدین

بیلقانی، مجیرالدین مجیرالدین بیلقانی (ف: ۵۸۶ ق) شاعر پارسی‌گوی ایرانی از قرن ششم هجری است. نام او در کتب تذکره به همین صورت ذکر شده و پیوسته در اشعار خود را به عنوان مجیر یاد می‌کند. منشأ و مولد او شهر بیلقان از توابع شروان است. مجیرالدین به لطافت طبع و جودت قریحه بر بیشتر سخنگویان زمان خویش رجحان دارد و قصایدش به روانی الفاظ و وضوح و روشنی معانی ممتاز است. آنچه او به رویۀ استاد خود یعنی خاقانی سروده اگرچه نسبت به اشعار خاقانی ساده‌تر و به فهم عموم نزدیک‌تر است لیکن از جهت متانت سبک و دقت معنی و جزالت اسلوب به پایۀ سخن خاقانی نمی‌رسد.

 

نظر شما: